O diagnostyce niedokrwistości w okresie ciąży u kobiet po przeszczepie narządu

Data publikacji: 13 Marzec 2019

W każdym przypadku stwierdzenia niedokrwistości u ciężarnej po OTx konieczne jest przeprowadzenie pełnej diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej. Ważne jest, aby nie przeoczyć innej niż nerkowa przyczyny niedokrwistości [4, 6]. Diagnostyka kliniczna powinna być ukierunkowana na wykrywanie obecności stanów zapalnych, utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego, wtórnej nadczynności przytarczyc (zwłaszcza u chorych po przeszczepieniu nerki) oraz hemoglobinopatii. Diagnostyka laboratoryjna, prowadzona w celu wykrycia niedoborów erytropoezy i określenia rodzaju niedokrwistości, obejmuje ocenę następujących parametrów:

1. stężenia hemoglobiny i wskaźników krwinek czerwonych [średnia objętość krwinki czerwonej (MCV, mean corpuscular volume), średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej (MCH, meancorpuscular hemoglobin/mean cel hemoglobin), bezwzględną liczbę retikulocytów, w celu oceny typu niedokrwistości;

2. stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego w krwinkach czerwonych;

3. stężenia ferrytyny w osoczu/surowicy, które ocenia zasoby żelaza w organizmie, tj. żelaza zmagazynowanego w wątrobie, śledzionie i komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego szpiku kostnego. Im mniejsze jest stężenie ferrytyny, tym większe prawdopodobieństwo niedoboru żelaza. Należy jednak pamiętać, że ferrytyna należy do białek ostrej fazy i jej stężenie nie jest wskaźnikiem całkowicie czułym;

4. ocenę czynnościowej dostępności żelaza dla erytropoezy poprzez pomiar:

— osoczowego wysycenia transferryny żelazem (TSAT, transferrin saturation; odzwierciedla ilość żelaza dostępną dla erytropoezy, wartość poniżej 20% jest uznawana za wskaźnik niedoboru żelaza),

— odsetka erytrocytów hipochromicznych,

— zawartości hemoglobiny w retikulocytach HRC (hipochromic red blood cell),

— stężenia parathormonu w surowicy krwi/osoczu,

— stężenia białka całkowitego i albuminy w surowicy,

— testów w kierunku hemolizy.

4. Dębska-Ślizień A., Rutkowski B., Biedunkiewicz B. Rozpoznawanie i leczenie niedokrwistości nerkopochodnej. W: Rutkowski B., Czekalski S. (red.). Rozpoznawanie i leczenie chorób nerek – wytyczne, zalecenia i standardy postępowania. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2008; 237–248.

5. Lao M., Bączkowska T. Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządów unaczynionych. Leki immunosupresyjne. W: Rowiński W., Wałaszewski J., Pączek L. (red.). Transplantologia kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004; 128–159.

Artykuł „Leczenie niedokrwistości w okresie ciąży u kobiet po przeszczepieniu narządu” Bronisława Pietrzak „Biblioteka ginekologa praktyka Niedokrwistość u kobiet w ciąży” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Mirosława WielgosiaPowrót do listy artykułów